Dr hab. ARTUR JERZY BADYDA
ARTUR JERZY BADYDA (ur. 1978) – doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej, od 2010 r. kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska.

Jego zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki, jak również powszechną edukacją ekologiczną, w szczególności w obszarze skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Zajmuje się również problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska.

Obecnie m.in. członek rady naukowej czasopisma Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine (od 2015) i czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science (od 2013), redaktor statystyczny w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowa (od 2011) i redaktor naczelny czasopisma naukowego Challenges of modern technology (od 2010). Jest członkiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2010), prezesem Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (od 2010) i przewodniczącym Głównej Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej (od 2008). Działa w towarzystwach naukowych i branżowych, będąc obecnie członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (od 2014), ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2012) i członkiem European Respiratory Society (od 2011). Członek licznych grup doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych.
Dr hab. PAWEŁ BURDUK
Dr hab. n. med. PAWEŁ BURDUK ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od października 2018 pełni obowiązki kierownika Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela.
Jest autorem ponad 170 artykułów i doniesień zjazdowych w czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu otorynolaryngologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień chirurgii endoskopowej nosa i zatok oraz podstawy czaszki, otochirurgii, onkologii laryngologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i fonochirurgii. Brał czynny udział w licznych kursach zagranicznych i polskich, odbył staże naukowo-szkoleniowe w Londynie, Dubaju i Amsterdamie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego, European Head and Neck Society.
Prof. JOLANTA KOSTRZEWA-JANICKA
JOLANTA KOSTRZEWA-JANICKA – Profesor nadzwyczajny Katedry Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dyplom lekarza dentysty uzyskała w 1989 r. na AM w Warszawie. Ukończyła specjalizację ze stomatologii ogólnej I protetyki. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w roku 2013 tytuł doktora habilitowanego.
Jolanta Kostrzewa-Janicka uczestniczyła w wielu stażach i szkoleniach za granicą poszerzając wiedzę w zakresie fizjologii i patologii układu stomatognatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz rehabilitacji protetycznej pacjentów.
Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry oraz European Academy of Orofacial Pain and Dysfunction.
Główne obszary zainteresowań badawczych to epidemiologia czynnościowych zaburzeń narządu żucia, ogólne i miejscowe czynniki występowania schorzeń skroniowo-żuchwowych, ich diagnostyka i leczenie, rehabilitacja protetyczna pacjentów z uogólnionym patologicznym starciem zębów, wadami zgryzu a także profilaktyka schorzeń skroniowo-żuchwowych.
Prof. WOJCIECH KOZUBSKI
Prof. WOJCIECH KOZUBSKI, MD, PhD – Kierownik Katedry i Wydziału Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi w 1980 r.
Prof. Kozubski był stypendystą Academic Unit of Neuroscience Uniwersytetu w Londynie, Katedry Neurologii na Uniwersytecie w Tel-Avivie i Katedrze Neurologii Uniwersytetu w Trondheim.
Autor i współautor ponad 290 artykułów na temat migreny i powiązanych bólów głowy, udaru i demencji. Redaktor podręcznika klinicznej neurologii dla neurologów na temat nowotworów mózgu, chorób afektywnych układu nerwowego i leczenia zaburzeń neurologicznych.
W latach 2011-14 Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Dr hab. WOJCIECH KUKWA
Dr hab. m. med. WOJCIECH KUKWA jest specjalistą otolaryngologiem. Od 17 lat jest nauczycielem akademickim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Od 2017 pełni funkcję Ordynatora Oddziału Otolaryngologii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z dziedziny otolaryngologii. Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Zdrowy Sen prowadzącej program badań przesiewowych w kierunku występowania zaburzeń oddychania podczas snu u dzieci w pierwszych klasach szkół podstawowych (www.fzs.org.pl).
Dr JACEK NASIŁOWSKI
dr n. med. JACEK NASIŁOWSKI, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc, były adiunkt Klinki Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przewodniczący mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, członek sekcji intensywnej terapii i rehabilitacji PTChP.
Główne dziedziny zainteresowań: ostra i przewlekła niewydolność oddychania, zaburzenia oddychania podczas snu, rehabilitacja pulmonologiczna.
Kierownik poradni domowego leczenia tlenem przy Klinice Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii WUM.
Lekarz koordynator zespołu opieki długoterminowej dla chorych wentylowanych mechanicznie w domu St. Vincent Medical Center.
Dr PIOTR RAPIEJKO
Dr n. med. PIOTR RAPIEJKO, specjalista otolaryngolog
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Koordynator przedmiotu Otolaryngologia Wydział Medyczny, Collegium Medicum UKSW w Warszawie.
W latach 2010-2011 Szef Oddziału Działalności Naukowo Badawczej WIM.
W VI kadencji samorządu lekarskiego Prezes Rady Lekarskiej WIL i członek Naczelnej Izby Lekarskiej. Członek Rady Lekarskiej WIL (obecnie).
Kierownik specjalizacji 6 lekarzy z zakresu otolaryngologii. Promotor pomocniczy 2 doktoratów. Promotor 10 prac magisterskich. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (2006-2021).
Autor 10 monografii, 10 poradników, 59 rozdziałów książkowych
Redaktor naczelnym kwartalnika Alergoprofil (od 2005 roku).
Sekretarz dwumiesięcznika Otolaryngologia Polska (od 2006).
Prof. dr hab. inż. TOMASZ SOSNOWSKI
Prof. dr hab. inż. TOMASZ SOSNOWSKI:
- Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW)
- Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na WIChiP PW
- Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
Praca doktorska (PW, 1997): „Zjawiska powierzchniowe i hydrodynamiczne w układzie surfaktantu płucnego”
Staż podoktorski w Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, USA (1999-2000)
Monografia hablilitacyjna (PW, 2006): „Efekty dynamiczne w układach ciecz-gaz z aktywną powierzchnią międzyfazową”
Tytuł profesora nauk technicznych: 2016
Zainteresowania badawcze:
- procesy przenoszenia pędu i masy w układach płynnych w obecności związków powierzchniowo-czynnych
- układy dyspersyjne (aerozole, piany, koloidy ciekłe, zawiesiny)
- zagadnienia inżynierskie w medycynie, m.in: wytwarzanie i podawanie leków aerozolowych (donosowych i inhalacyjnych), fizykochemia oddziaływań wdychanych cząstek z układem oddechowym, w tym z surfaktantem płucnym.
Ekspert European Medicinal Agency (2007-2015) i Urzędu Rejestracji Leków… w zakresie oceny technicznej leków inhalacyjnych.
Autor ponad 90 publikacji z listy JCR (h=15), monografii „Aerozole wziewne i inhalatory” (2010, wyd.II: 2012), 4 patentów z zakresu inhalacji leków.
Dr MARCIN STRABURZYŃSKI
Dr med. MARCIN STRABURZYŃSKI jest lekarzem medycyny rodzinnej specjalizującym się w bólach głowy. Praktykuje na Mazurach, w niewielkiej praktyce wiejskiej oraz konsultuje pacjentów z bólami głowy w kilku ośrodkach specjalistycznych w Warszawie. Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także współzałożycielem i od kilkunastu lat członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rynologia Polska. Po ukończeniu studiów związany był z Katedrą i Zakładem Medycyny Rodzinnej WUM gdzie doktoryzował się w obszarze rynologicznych manifestacji ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. Autor i współautor kilkunastu prac oryginalnych, a także artykułów i rozdziałów przeglądowych. W 2018 roku ukończył studia podyplomowe Master of Headache Disorders na Uniwersytecie Rzymskim „La Sapienza” w ramach stypendium Europejskiej Federacji Bólów Głowy (EHF). Tym samym jest pierwszym Polakiem z tym rekomendowanym przez EHF certyfikatem. Prowadzi skierowanego do pacjentów bloga o bólach głowy (bole-glowy.pl), a także jest przewodniczącym dorocznego Sympozjum: Bóle Głowy w Codziennej Praktyce.
Prof. dr hab. PAWEŁ STRĘK
Prof. dr hab. n. med. PAWEŁ STRĘK
Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, Polska

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. W 1991 roku obronił doktorat na temat: „Kostnienie chrząstki tarczowatej krtani u człowieka”. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego z tematu „Optymalizacja zastosowania operacji częściowego usunięcia krtani z powodu raka o pierwotnej lokalizacji w piętrze nadgłośniowym”. Od roku 2010 profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Od roku 2016 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1981–1993 pracował w Zakładzie Anatomii Opisowej AM w Krakowie. Od 1985 roku pracuje w Katedrze i Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie, a obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012-2016 prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia klinicznego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Autor i współautor 175 prac naukowych, głównie na temat anatomii głowy i szyi, onkologii, rynologii oraz zaburzeń połykania. Autor i współautor 240 wystąpień na krajowych i międzynarodowych zjazdach i kongresach.
W latach 1998–2000 sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 1994–2006 skarbnik Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. W latach 2010-2014 przewodniczący Oddziału Małopolskiego PTORLChGiS. W latach 2008-2012 przewodniczący Komisji ds. Nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego Zarządu Głównego PTORLChGiS, a w latach 2012-2014 przewodniczący Komisji ds. Członków Honorowych ZG PTORLChGiS. W latach 2013-2017 przewodniczący Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej PTORLChGiS.
W latach 2011-2015 przedstawiciel Polski we władzach Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego.
Od roku 2017 Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
Dr hab. ADAM J. SYBILSKI
Dr hab. n. med. ADAM J. SYBILSKI jest alergologiem i specjalistą pediatrą, doświadczonym klinicystą. Od 25 lat związany z Kliniką Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii CSK MSWiA w Warszawie. Od 2008 roku pełni funkcję kierownika Kliniki. Jednocześnie od 14 lat zajmuje się alergologią.
Od 15 lat jest pracownikiem naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest uznanym wykładowcą i nauczycielem akademickim. Autor ponad 180 publikacji z dziedziny alergologii i pediatrii oraz kilku rozdziałów w książkach. W 2018 roku wydał monografię „Choroby alergiczne u dzieci” przeznaczoną dla pediatrów i lekarzy rodzinnych. Członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Dr hab. ADAM WICHNIAK
Dr hab. n. med. ADAM WICHNIAK, prof. IPIN jest lekarzem specjalistą psychiatrą, posiada certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem i Narodowej Fundacji Snu, członkiem zespołu ekspertów ds. zaburzeń snu Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP). Od 1998 r. zajmuje się leczeniem zaburzeń snu i badaniami nad snem. Pracuje w Ośrodku Medycyny Snu i III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Dr hab. IZABELA DOMITRZ
Dr hab. nauk med., adiunkt. Tematem rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej była patogeneza migreny. Specjalista neurolog, zatrudniona w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1994 r. członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, do 1999 r. członek Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, aktualnie prezes Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i członek zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W ramach pracy badawczej współpracuje ze specjalistami z innych ośrodków nad szeregiem badań, przede wszystkim w obszarze migreny, migreny przewlekłej i udarów. Autorka i współautorka ponad 50 artykułów naukowych i 14 rozdziałów książkowych, główny redaktor szeregu pozycji wydawniczych. Posiada doświadczenie dydaktyczne – przez wiele lat prowadziła zajęcia ze studentami, stażystami i rezydentami, powadzi seminaria, wykłady i warsztaty dla studentów.
Prof. WOJCIECH GOLUSIŃSKI
Prof. WOJCIECH GOLUSIŃSKI, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Prezydent European Head and Neck Society (kadencja 2018-2022). Od wielu lat jest najlepiej rozpoznawanym polskim laryngologiem chirurgiem głowy i szyi w Europie zajmującym się zagadnieniami związanymi z leczeniem nowotworów głowy i szyi. Autor ponad 200 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim profilaktyki i zakażenia wirusem HPV w nowotworach głowy i szyi oraz czynników kancerogennych oraz markerów nowotworowych w rakach głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach to chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach oraz funkcjonalna chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych. Prof. Wojciech Golusiński jest inicjatorem, twórcą merytorycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W 2016r. został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko eksperta w zakresie nowotworów głowy i szyi. Jest założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.
Prof. TOMASZ GRODZICKI
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki od 2016 roku pełni funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds Collegium Medicum, a w latach 2008-2016 był Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJCM. Od 2001 roku jest kierownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ordynatorem Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W latach 2002-2014 był konsultantem krajowym w dziedzinie geriatrii, a w latach 2006-2008 Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii oraz European Specialist on Hypertension. Profesor Grodzicki jest członkiem wielu organizacji naukowych i społecznych, w tym m.in.: Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Lekarzy Geriatrów w Polsce, oraz Academic Board European Geriatic Medicine Society, jest również członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności i współautorem ponad 200 publikacji z dziedziny nadciśnienia, geriatrii i kardiologii, w tym kilkunastu podręczników.
Prof. ANTONI KRZESKI
Profesor dr hab. med. Antoni Krzeski jest kierownikiem Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. W 1984 roku obronił pracę doktorską nt. “Odległe wyniki leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia ucha środkowego”. W 1995 roku zakończył przewód habilitacyjny pracą “Rola kompleksu ujściowo-przewodowego w patogenezie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”. Tytuł profesora uzyskał w 2001 roku.
Rynochirurgii uczył się u prof. G. Rettingera (Niemcy) i prof. E. Huizinga (Holandia) oraz u prof. E.B. Kerna (USA). Uczestniczył w pierwszej w Europie prezentacji prof. H. Stammbergera z zakresu czynnościowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, która była prezentowana podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego w Atenach (Grecja) w 1986 roku. Te wydarzenie zdeterminowało całą jego zawodową karierę. Metodę tę wprowadził jako pierwszy do praktyki klinicznej w Polsce. Wychował wielu chirurgów nosa i zatok przynosowych w Polsce. W 2007 roku był wykładowcą 19th Biennual Comprehensive Course in Rhinology and Rhinoplast RHINOFEST 2007, Mayo Clinic, Rochester (MN, USA). Jest niewątpliwie w Polsce liderem z zakresu rynologii. Cieszy się również dużym poważaniem zagranicą.
Od 2003 roku organizuje każdego roku konferencję rynologiczną RHINOFORUM, w której uczestniczą jako wykładowcy najwybitniejsze autorytety światowe z zakresu rynologii. Od 2011 organizuje również co roku międzynarodowe seminaria nt. „Zespół Obturacyjnych Bezdechów Podczas Snu w praktyce laryngologicznej“
Jest autorem 9 podręczników z zakresu rynologii oraz wielu publikacji z tego zakresu.
Pełnił obowiązki delegata na Polskę Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego oraz Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy. W 2008 roku otrzymał tytuł członka honorowego PTOLR-ChGiS. Aktualnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rynologia Polska“ oraz jest redaktorem naczelnym „Magazynu Otorynolaryngologicznego“.
Kocha uczyć młodzież, której służy na co dzień swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dr MAŁGORZATA KULESA-MROWIECKA
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii, Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, adiunkt w Instytucie Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Krakowie. Doktorat uzyskała na Wydziale Lekarskim UJ CM. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Fizjoterapii UJ CM. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM (od 2003 roku) oraz na Wydziale Lekarskim UJ CM dla Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (od 2008 roku). Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Fizjoterapii UJ CM. Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka licznych publikacji i wystąpień dotyczących fizjoterapii układu czynnościowego narządu żucia (UCNŻ).
Przeprowadziła kilkadziesiąt podyplomowych kursów teoretycznych i praktycznych dla lekarzy stomatologów, laryngologów, fizjoterapeutów z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych w koncepcji CRANIA. Od 13 lat prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną Fizjoterapia i Klinika Stomatognatyczna oraz Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia CRMK w Krakowie. Opracowała własną metodę diagnostyki i rehabilitacji dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych.
Współpracuje z Universidad de Almeria oraz z AGH w Krakowie. Członek: Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki, Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Współpracuje z zespołami gnatologicznymi w całej Polsce. Odbyła staże zagraniczne: Barcelona (Hiszpania), Granada (Hiszpania), Berlin (Niemcy), Nowy York (USA). Zainteresowania zawodowe: neurorehabilitacja, dysfunkcje czaszkowo-żuchwowe, posturologia, gnatologia, osteopatia. Corocznie działa w Komitecie Organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii Kraków, a od 2016 roku również w Komitecie Naukowym Międzynarodowej Konferencji Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii. W 2015 roku zorganizowała I Międzynarodową Konferencję Medycyny Osteopatycznej w Krakowie. Zasiada również w radzie naukowej czasopism. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii i Neurorehabilitacji (od 2012 roku), działającego przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM w Krakowie. Autorka książki” Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym” oraz rozdziałów w książkach: „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi : podręcznik dla lekarzy i studentów” (2017), „Chirurgia Ortognatyczna.” (2018). Jest organizatorką corocznej konferencji CRANIA „Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych”.
Dr MARIA MAGDALENA WYSOCKA-BĄKOWSKA
Dr n. med. Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny w 1975 r. Odbyła praktyki studenckie w Hiszpanii, Francji, Nigerii i Zambii. Pracowała na Klinice Neurologicznej AM, gdzie w 1981 r. ukończyła specjalizację z neurologii, była adiunktem Kliniki Neurologicznej Akademii Medycznej w Warszawie / na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym/. Prace poświęcone profilaktyce i leczeniu udarów mózgu, diagnostyce migren i klasterowych bólów głowy; Reoencefalografia wielokanałowa z próbą nitroglicerynową we wczesnej diagnostyce zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych ; we wczesnym wykrywaniu udarów mózgu. Badania reoencefalograficzne z podaniem nitrogliceryny w migrenie i klasterowych bólach głowy.
Ma doświadczenie w pracy klinicznej i nauczaniu.
Uzyskała tytuł doktora w Instytucie Psychiatrii i Neurologii za pracę na temat badań krążenia krwi w leczeniu chorób naczyń mózgu różnorodnymi lekami

Założycielka pierwszej Kliniki Migreny i Bólów Głowy w Warszawie w 1980 r.
Stypendystka Katedry Neurologii I Neurofizjologii Uniwersytetu w Trondheim, kierowanej przez prof. Ottara Sjaastada w latach 1984 i 1986. Prowadziła badania na temat funkcji autonomicznych funkcji w klasterowych bólach głowy, Hemicrania continua i klasterowych bólów głowy, bólem głowy pochodzenia szyjnego.
Odbyła w latach 1992-1993 stypendium kliniczne w Bostonie w USA na Wydziale Neurologii Tufts University, kierowanym przez prof. L.R. Caplana oraz w leczenia bólów głowy Headache Centre Faulkner Hospital.
Ukończyła kursy: Headache and Chronic Pain Management na Harvard School of Medicine oraz w Spaulding Hospital w Bostonie, USA.
W latach 1994- 2009, Ordynator Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu w szpitalu rejonowym.
Główne zainteresowania to choroby naczyń mózgowych, udar płata potylicznego, czynniki ryzyka wystąpienia udaru u młodych pacjentów, anomalie tętnicy podstawnej i objawowe bóle głowy.
Niezależny lekarz specjalista ,konsultant w ENEL MED i w szpitalu klinicznym w Warszawie,
Ekspert w dziedzinie leczenia bólu i bólów głowy.
Dr Wysocka-Bąkowska jest założycielką Polskiego Towarzystwa Migrenowego w 1997 r. Aktywnie działa w szeregach i zasiada w zarządzie: Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy ; Komisji Patofizjologii Bólu PAN ; European Headache Federation
Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu;
International Headache Society, European Neurological Society , American Academy of Neurology.
Znajomość języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, łacina
Hobby: sztuka, muzyka, kultura i podróże
Prof. ISAM ALOBID
ISAM ALOBID pracuje od 2001 r. jako konsultant w obszarze otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym w Barcelonie w Hiszpanii. Profesor Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Barcelonie od 2011 r. Jego wskaźnik cytowań wynosi 479,67, indeks H 28, a wynik Research Gate Score 41,64. Akredytowany przez Collegium Otorrinolaringologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS) 2016.
Obecnie jest członkiem 7 towarzystw naukowych i bierze udział w 13 badaniach klinicznych.
Główne obszary badań to chroniczne zapalenie zatok przynosowych i nowotwory podstawy czaszki. Isam Abloid jest laureatem ponad 30 nagród, redaktorem 7 książek i 48 rozdziałów książkowych oraz recenzentem w ponad 8 międzynarodowych czasopismach. Ma na koncie 201 prezentacji naukowych na krajowych i międzynarodowych kongresach. Isam Abloid był mówcą na 90 konferencjach i okrągłych stołach i zorganizował 84 kursy/warsztaty.
Dr KLAUS DÜRING
Dr KLAUS DÜRING studiował chemię i uzyskał stopień doktora w dziedzinie biologii/genetyki. Przez 15 lat pracował w obszarze badań naukowych w zakresie biotechnologii roślin. W 1994 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Molekularnej Fitopatologii i został mianowany Certyfikowanym Wykładowcą Uniwersyteckim („Privatdozent”) w dziedzinie Genetyki i Biologii Molekularnej.
Od 1998 r. prowadzi działalność w dziedzinie nauk biomedycznych (biotechnologia i wyroby medyczne). Jako CEO Alaxo GmbH działa również w charakterze eksperta naukowego. Ma bogate doświadczenia naukowe i medyczne oraz wiedzę w zakresie leczenia zaburzeń oddychania przez nos, bezdechu sennego i chrapania, dynamiki przepływu płynów w jamie nosowej, biologii chemicznej i fizjologii tlenku azotu w jamie nosowej oraz korzyści zdrowotnych mechanicznego szynowania jamy nosowej.
Prof. Dr KARL HÖRMANN
Prof. Dr KARL HÖRMANN
Prezes Europejskiej Akademii Medycyny Snu
Prezes Niemieckiego Towarzystwa Dysfagii
Były Kierownik i Przewodniczący
Oddziału Otolarynglogii, Centrum Snu Szpitala Uniwersyteckiego w Mannheim Niemcy

Prof. Dr Karl Hörmann odbył rezydenturę i staż ze specjalizacji chirurgii plastycznej i objął stanowisko konsultanta w Szpitalu Uniwersyteckim w Hamburgu. Dyrektor w Szpitalu Uniwersyteckim w Lubece, Dyrektor Wydziału ORLHNS Kaiserslautern.

Stypendysta towarzystwa American Head and Neck Society, czynny członekm wielu stowarzyszeń takich jak American Academy of Otolaryngology - Head & Neck Surgery (AAO-HNSF) itp. Honorowy członek stowarzyszeń otolaryngolocznych w Austrii, Czechach, Estonii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Belgii, Hiszpanii, na Węgrzech oraz w Japonii. Laureat wielu nagród, w tym Honor Award & 2010 Distinguished Service Award AAO-HNS za rok 2004, Medal Uznania przyznawany przez Niemieckie Stowarzyszenie Otolaryngologów oraz The Hamberger Prize za wybitny wkład w chirurgię głowy i szyi przyznawaną przez Szwedzkie Towarzystwo Otolaryngologów. Honorowy mówca podczas Myers International Lecture AAO San Francisco, USA, JLO-Visiting Professor Royal Society of Medicine, Londyn.

Prezes Związek Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS) Sekcja Otolaryngologii i Zarząd, Niemieckie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (UEMS), Niemieckiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Niemieckiego Towarzystwa Endoskopii (DGE-BV), Europejskiej Akademii Otolaryngologów, Światowego Kongresu Bronchologii i Chorób Przełyku, Niemieckiego Towarzystwa Badań nad Snem i Medycyny Snu oraz Honorowy Prezes Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Zainteresowania badawcze Prof. Dr. Hörmanna skupiają się wokół chirurgicznego i niechirurgicznego leczenia zaburzeń oddychania związanych ze snem. Posiada bogate doświadczenie w zaawansowanych technikach chirurgii zaburzeń snu. Był zaangażowany w wiele aspektów badań klinicznych oraz opublikował szereg artykułów w prestiżowych czasopismach branżowych z dziedziny otolaryngologii i medycyny snu (400 cytowań Medline). Dr Hörmann ma również na koncie wiele wystąpień na lokalnych i międzynarodowych spotkaniach towarzystw oraz był zapraszany jako prelegent na wiele konferencji dotyczących medycyny snu.
Prof. DAVID J. HOWARD
DAVID J. HOWARD został mianowany Profesorem Onkologii Głowy i Szyi w Imperial College London w 2018 r. Pełni także funkcję Honorowego Konsultanta Chirurgii Głowy i Szyi w szpitalach Imperial i UCLH NHS Trust.
Zdobył wykształcenie medyczne w St George’s Medical School, w Londynie, uzyskując tytuł BSc z fizjologii w 1968 r., MBBS w 1972 r., FRCSEng w 1978 r. z Chirurgii Ogólnej oraz FRCS(Ed) z Otolaryngologii/Chirurgii Głowy i Szyi w 1980 r.

Opublikował szereg prac na temat chorób głowy i szyi.
Był zapraszany w charakterze Wizytującego Profesora w wielu ośrodkach w Europie, w Amerykach, Azji, Australazji i Afryce. Przez dwadzieścia lat regularnie świadczył usługi medyczne w Afryce. Honorowy członek Royal Society of Medicine.
Prof. MARK JORISSEN
MARK JORISSEN, MD, PhD jest Profesorem Otolaryngologii, Ordynator Oddziału Chirurgii Głowy I Szyi w KULeuven, w Leuven w Belgii. Kieruje Wydziałem Otolaryngologii Szpitali Uniwersyteckich w Leuven i nadzoruje szkolenie rezydentów. Ukończył pełną ścieżkę edukacji medycznej wraz ze specjalizacją w KULeuven, a staże odbywał w Utrechcie, Erlangen i Grazu. Członek zarządu belgijskiego towarzystwa otolaryngologii Royal Belgian Society of Otorhinolaryngology, Przewodniczący Sekcji Chirurgii Głowy i Szyi od 1995 r., a także redaktor naczelny czasopisma B-ENT od 1998 r. Członek założyciel belgijskiego towarzystwa rynologicznego Belgian Rhinologic Society, członek ERS. Zainteresowania badawcze to, między innymi, zwłóknienie torbielowate, pierwotna dyskineza rzęsek, endoskopia zatok, gruczolakorak.
Dr RÓBERT KÉSMÁRSZKY
RÓBERT KÉSMÁRSZKY MD, uzyskał dyplom uniwersytecki z rynologii na Uniwersytecie Paryskim oraz z medycyny tropikalnej na Uniwersytecie Ahmadou Bello w Nigerii. Zaangażowany w działalność humanitarną, regularnie uczestniczy w misjach i projektach w tropikach (Uganda, Nigeria, Amazonia). Główne obszary zainteresowań badawczych to chirurgia ślinianek, nerwu twarzowego, oraz tarczycy a także badania biomechaniczne. Wiceprezes komisji w sekcji młodych Międzynarodowej Federacji Towarzystw Otolaryngologicznych i członek Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy. Regularnie uczestniczy w ważnych zgromadzeniach w charakterze głównego prelegenta i moderatora.
Prof. VALERIE LUND
Prof. VALERIE LUND zajmuje się leczeniem wszelkich chorób nosa i zatok, endoskopią zatok i jej szerokimi zastosowaniami od początku lat 80. ubiegłego wieku. Ma ogromny wkład w rozwój literatury branżowej, będąc autorką 40 książek i monografii, 92 rozdziałów książkowych oraz 340 artykułów w recenzowanych czasopismach, wygłosiła szereg wykładów, w tym 20 głównych. Laureatka wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień oraz honorowych członkostwa w ERS, IRS oraz w American College of Surgeons. Jedna z przewodniczących EPOS, redaktor czasopisma Rhinology, Sekretarz Generalna ERS i Prezes ENT-UK & BACO. Wybrana do grona członków Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina. W 2008 r. otrzymała tytuł Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego nadawany przez Królową za zasługi dla medycyny.
Prof. PAOLO MARTELLETTI
• Adiunkt w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
• Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Ratunkowego
• Dyrektor Programu Rezydencji, Choroby Wewnętrzne
• Dyrektor, Studia Magisterskie z Medycyny Bólów Głowy, Wydział Medycyny Klinicznej i Molekularnej, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
• Dyrektor ośrodka Regional Referral Headache Centre, Szpital Sant’Andrea w Rzymie
• Były Prezes European Headache Federation (2016-2018)
• Współzałożyciel i Prezes Lifting The Burden, The Global Campaign against Headache (we współpracy z WHO) (2009-2016)
• Przewodniczący, Task Force on Headache, European Pain Federation (2012-2017)
• Ekspert Europejskiej Agencji Leków (EMA) (2015-obecnie)
• Redaktor (Założyciel), The Journal of Headache and Pain, SpringerNature (IF 2017 = 3.403)
• Redaktor działu Medicine, SN Comprehensive Clinical Medicine, SpringerNature (2018-present)
• Redaktor SpringerPlus Headache and Pain Collection, SpringerOpen (2015-2016)
• Członek Zespołu Projektowego WHO Atlas of Headache Disorders and Resources in the World 2011, WHO Gèneve, (2011)
• Współredaktor naczelny, Handbook of Headache – The Practical Management, Springer, Heidelberg - New York, (2011)
• Redaktor serii, EHF Book Headache Series, Vol. I-V, Springer (2015-2018)
Prof. Dr JOACHIM T. MAURER
Prof. Dr JOACHIM T. MAURER, MD jest światowej sławy ekspertem od zaburzeń snu, w szczególności, obturacyjnego bezdechu sennego i chrapania. Wice-Ordynator Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi w Szpitalu Uniwersyteckim w Mannheim, Uniwersytecie w Heidelbergu, Dyrektor powiązanego z uniwersytetem ośrodka zaburzeń snu Sleep Disorders Center. Ponadto jako honorowy profesor wykłada w Hochschule Mannheim, Uniwersytecie Sztuk Stosowanych, Wydział Informatyki. Członek i laureat honorowej nagrody Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologii/Chirurgii Głowy i Szyi, laureat wielu nagród Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii/Chirurgii Głowy i Szyi, Polskiego Towarzystwa Rynologicznego i Rumuńskiego Towarzystwa Rynologicznego. Wiceszef grupy roboczej „medycyna snu” Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologii/Chirurgii Głowy i Szyi oraz stowarzyszenia specjalistów medycyny snu z Badenii-Wirtembergii.
Dr. Maurer jest autorem oryginalnych prac badawczych, artykułów przeglądowych i rozdziałów na temat obturacyjnego bezdechu sennego opublikowanych w szeregu naukowych i medycznych czasopism. Redaktor podręcznika o medycynie snu i jeden z redaktorów pozycji Sleep and Breathing, European Annals of Oto-rhino-laryngology Head and Neck diseases oraz Somnology oraz recenzent artykułów. Regularnie przeprowadza ocenę działania ośrodków zajmujących się leczeniem zaburzeń snu, jest egzaminatorem na specjalizacji zaburzeń snu oraz od 20 lat dyrektorem kursów: “Diagnosis and treatment of sleep disordered breathing” oraz “Surgery for sleep disordered breathing”.
Obszarem zainteresowań badawczych jest patofizjologia i czynnościowe leczenie obturacyjnego bezdechu sennego. Pełni funkcję głównego badacza w kilku badaniach klinicznych w zakresie m.in. Inspire’s Upper Airway Stimulation oraz ImThera Medical’s Targeted Hypoglossal Nerve Stimulation jak również innych innowacyjnych terapii. Założył i od dziesięciu lat wspiera Oddział Otolaryngologii z programem szkolenia rezydentów w Rejonowym Szpitali w Ruli w Rwandzie. Dr. Maurer jest żonaty, ma dwoje dzieci i w wolnych chwilach czyta, jeździ na rowerze, pogłębia swoją wiedzę historyczną i uczy się języków obcych.
Prof. PIETRO PALMA
Prof. PIETRO PALMA www.pietropalma.it mieszka i prowadzi praktykę medyczną w Mediolanie, gdzie stworzył popularny wśród pacjentów międzynarodowy gabinet specjalizujący się w pełni rynoplastyce. Prof. Palma jest regularnie zapraszany do wygłoszenia wykładów i operowania podczas kursów i spotkań na całym świecie.
Były prezes zarówno Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgów Plastycznych Twarzy (IFFPSS) i Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).
W 2001 r. wraz z Prof. Paolo Castelnuovo ustanowił „Biennale International Milano Masterclass”.
Pietro Palma jest członkiem amerykańskiego kolegium chirurgów American College of Surgeons (FACS)
Autor szeregu artykułów naukowych i kilku rozdziałów międzynarodowych podręczników.
Współredaktor Rhinoplasty Archive www.rhinoplastyarchive.com
Prof. ANSHUL SAMA
Prof. ANSHUL SAMA, BMedSCi, BMBSC, FRCS (Gen Surg), FRCS (Otol), jest konsultantem i honorowym profesorem w Loughborough University w Zjednoczonym Królestwie

W 2000 r. został pracownikiem naukowym i konsultantem na Uniwersytecie w Nottingham. Prowadzi praktykę wyłącznie w zakresie rynologii, w szczególności w obszarze chirurgii zatok czołowych, endoskopii podstawy czaszki i zaburzeń oddychania w czasie snu. Były Sekretarz Forum Rynologii Królewskiego Towarzystwa Medycznego (RSM), członek rady oraz były Skarbnik Brytyjskiego Towarzystwa Rynologicznego (BRS). Organizator i uczestnik wielu corocznych kursów – Nottingham Advanced Frontal sinus surgery, Nottingham Facial Plastic Surgery, Copenhagen-Nottingham ENT Dissection, Royal College of Edinburgh Advanced FESS course, Lariboisiere Advanced FESS course w Paryżu i innych. Autor publikacji na temat zatok czołowych i roli obrazowania w endoskopii zatok
Prof. MANUEL BERNAL SPREKELSEN
MANUEL BERNAL SPREKELSEN
Wykształcenie w dziedzinie Otolaryngologii na Uniwersytecie w Johannes- Gutenberg w Mainz, (1984-1987)
Doktorat na Uniwersytecie Johannes-Gutenberg w Mainz (1988)
Konsultant i Starszy Konsultant Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Ruhr-Universität w Bochum, Niemcy (1989-1992)
Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Szpital Son Dureta, Palma de Mallorca, Hiszpania (1992-1998)
Privat-Dozent Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Ruhr-Universität w Bochum, Niemcy, 1997
Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Szpital Uniwersytecki, Barcelona (1998-2017)
Profesor w Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet w Barcelonie (2007-2017)
Kierownik Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, Uniwersytet w Walencji, od grudnia 2017 r.

Prezes Kongresu Hiszpańskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi (1996)
Prezes I Kongresu Europejskiej Konfederacji Otolaryngologów (2011)
Były Prezes Europejskiej Konfederacji Otolaryngologów (2015-2017)
Prezydent Elekt Hiszpańskiego Towarzystwa Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi (2018-2021)
Honorowy członek Towarzystw Otolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi na Węgrzech, w Peru, Chile, Belgii i Niemczech.
Członek Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitae Sacrum od 2007 r.
Autor ponad 170 artykułów w recenzowanych czasopismach
Autor 15 książek i ponad 150 rozdziałów książkowych.
Indeks h 29.
Prof. FAZIL APAYDIN
FAZIL APAYDIN, M.D. jest profesorem w Katedrze Otolaryngologii na Uniwersytecie Ege w Izmirze. Od 1999 r. jest również specjalistą chirurgii plastycznej twarzy. W 2007 roku zdał egzamin zawodowy przed Międzynarodową Federacją Towarzystw Chirurgii Plastycznej. Pełni funkcję prezesa Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej (UEMS). Przedstawiciel środowiska akademickiego UEMS w komisji Otolaryngologii UEMS. Członek zarządu Tureckiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Twarzy. Członek zarządu Międzynarodowej Rady Certyfikacyjnej Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Członek Międzynarodowej Komisji Doradczej JAMA Facial Plastic Surgery. Regularnie wykłada na całym świecie od 2005 roku.

Strona www: www.fazilapaydin.com
Prof. JÜRGEN BECK
Więcej informacji wkrótce...
Dr hab. IRENEUSZ BIELECKI
Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Posiada specjalizacje z zakresu otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej. Przez wiele lat zajmował się leczeniem dorosłych pacjentów w Klinice Laryngologii w Katowicach, a od 2001 roku jest Ordynatorem Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest Kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Odbył liczne szkolenia i staże zagraniczne między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Czechach. Jest Prezydentem Elektem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych, Chirurgów Głowy i Szyi oraz członkiem European Society of Pediatric Otorhinolaryngology.
Dr STANISŁAW BOGUSŁAWSKI
Więcej informacji wkrótce...
Dr MARK BRASCHINSKY
Więcej informacji wkrótce...
Dr ELIZA BROŻEK-MĄDRY
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie otolaryngologii; w 2011 r. obroniła pracę doktorską na temat przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u dzieci. W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty w zakresie laryngologii dziecięcej.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Rynologicznego, Sekretarz Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi i członek Rady Doradczej ERS.

Autorka 37 artykułów i 3 rozdziałów książkowych z dziedziny rynologii, otolaryngologii dziecięcej i otologii. Adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Klinika Otorynolaryngologii.

Zdobyła doświadczenie zawodowe w szpitalach klinicznych związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz ośrodkach we Francji: Wydział Otolaryngologii Hospitalier Lyon-Sud (Prof. Christian Dubreuil), Klinika Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Chirurgii Plastycznej w Lyonie (Dr. Yves Crassas); w Kanadzie: Adamson Associates (Prof. Peter Adamson, Klinika Chirurgii Plastycznej Twarzy i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Wydział Laryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi; we Włoszech: Italy Gruppo Otologico, Piacenza (Prof. Mario Sanna); na Słowacji: ORL Clinic and surgeon hlavy a krk, Košice (Prof. Juraj Koval) oraz w USA: Mayo Clinic, Rochester, Minnesota (Prof. John Pallanch).
Prof. IBRAHIM ÇUKUROVA
Więcej informacji wkrótce...
Prof. PHILIPPE ELOY
Więcej informacji wkrótce...
Prof. PAWEŁ GOLUSIŃSKI
Dr hab. PAWEŁ GOLUSIŃSKI Prof. UZ jest kierownikiem Katedry Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kierownikiem Oddziału Klinicznego otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Jest stypendystą Klinik Otolaryngologii oraz Chirurgii Głowy i Szyi w Amsterdamie (Holandia), Bergen (Norwegia),  Rzymie (Włochy) oraz Houston i Orlando (USA). Posiada certyfikaty ukończenia kursów chirurgicznych w, Czechach, Szwajcarii Wielkiej Brytanii i USA. Jako jedyny w Polsce, ukończył prestiżowy program szkolenia pospecjalizacyjnego w zakresie zaawansowanej chirurgii onkologicznej głowy i szyi w Birmingham University Hospital w Wielkiej Brytanii. Autor wielu publikacji naukowych w dziedzinie otolaryngologii oraz onkologii laryngologicznej. Jeden z czołowych krajowych ekspertów w zakresie badań wpływu wirusa HPV na rozwój nowotworów złośliwych głowy i szyi. Jego główne zainteresowania to chirurgia onkologiczna głowy i szyi, chirurgia tarczycy, a także chirurgia rekonstrukcyjna z zastosowaniem wolnych płatów.
Dr ANNA GRYGLAS-DWORAK
Dr ANNA GRYGLAS-DWORAK, specjalista neurolog, uzyskała tytuł lekarza i doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Tematyka pracy doktorskiej poświęcona była zastosowaniu toksyny botulinowej w chorobach neurologicznych. Od przeszło 10 lat poszerza swoją wiedzę w zakresie bólów głowy. W 2015 r. odbywała staż zagraniczny na Oddziale Leczenia Bólów Głowy w Klinice Mayo w Scottsdale, AZ. Aktywnie uczestniczy w corocznych światowych zjazdach neurologów specjalizujących się w bólach głowy, jak również w licznych międzynarodowych spotkaniach ekspertów leczących migrenę i inne bóle głowy. Ukończyła liczne kursy interwencyjnego leczenia bólu i bólów głowy, obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych Medycyna Bólu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nominowana do udziału w American Headache Academy oraz International Headache Academy organizowanych dla najwybitniejszych młodych naukowców szkolących się w dziedzinie bólów głowy. Jest autorką wielu publikacji naukowych, ostatnie to: "Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe", "Migraine and stroke. What's the risk, what to do?", "Allergic rhinitis and chronic daily headaches - is there a link". Należy do Amerykańskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.
Prof. ELŻBIETA HASSMANN-POZNAŃSKA
Więcej informacji wkrótce...
Dr ANNA KOMOROWSKA-PIOTROWSKA
Więcej informacji wkrótce...
Dr MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Więcej informacji wkrótce...
Prof. MAREK KULUS
Więcej informacji wkrótce...
Dr WIESŁAWA LIBEROWICZ-WIELOCH
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalistka anestezjologii i intensywnej terapii. Zatrudniona w Wielkopolskim Centrum Onkologii, współpracuje z Kliniką Chirurgią Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej. Członek European Society of Anaesthesiology oraz Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.
Prof. DARLENE LUBBE
Dr DARLENE LUBBE jest Profesorem na Wydziale Otolaryngologii w Groote Schuur Hospital na Uniwersytecie w Cape Town w Republice Południowej Afryki. Jej główne zainteresowania badawcze to endoskopowa chirurgia zatok, podstawy czaszki a ostatnio chirurgia przezoczodołowa.

Aktualnie kieruje programem szkoleniowym Karla Storza w dziedzinie endoskopowej chirurgii zatok i podstawy czaszki adresowanej dla lekarzy z Afryki Subsaharyjskiej. Brała udział w opracowaniu instrumentów do przeprowadzania przezoczodołowej chirurgii czaski i jest współautorką rozdziałów książkowych na temat chirurgii przezoczodołowej z uwzględnieniem różnych metod operacyjnych. Wielokrotnie zapraszana do wygłoszenia wykładów z dziedziny chirurgii przezoczodołowej na międzynarodowych konferencjach na całym świecie. W najbliższych kilku latach planuje zająć się dydaktyką ucząc różnych metod chirurgicznych na międzynarodowych kursach.
Dr JÓZEF MIERZWIŃSKI
Więcej informacji wkrótce...
Prof. MACIEJ MISIOŁEK
Więcej informacji wkrótce...
Prof. NIKOLAUS NETZER
Więcej informacji wkrótce...
Dr PIOTR PIEŃKOWSKI
Więcej informacji wkrótce...
Prof. PHILIPPE ROMBAUX
Więcej informacji wkrótce...
Prof. JACEK ROŻNIECKI
Więcej informacji wkrótce...
Prof. BOŻENA SKOTNICKA
Więcej informacji wkrótce...
ZUZANNA STEĆ
Studentka 5. roku na kierunku lekarskim. Od roku akademickiego 2019/2020 przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM oraz członek zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Naukowo interesuje się problemem zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu o osób starszych. Miłośniczka kotów abisyńskich i Formuły 1.
Dr JOANNA SZALENIEC
Dr n. med. JOANNA SZALENIEC jest otolaryngologiem - chirurgiem głowy i szyi. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Tematem jej pracy doktorskiej było wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu efektów leczenia operacyjnego chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Praca ta została wyróżniona nagrodami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi mikrobiomu zatok przynosowych oraz poszukiwaniem innowacyjnych metod zwalczania biofilmów bakteryjnych. Naucza studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców, interesuje się również historią medycyny i popularyzacją nauki. 
Dr AGNIESZKA SZCZUKOCKA-ZYCH
Więcej informacji wkrótce...
Dr MATEUSZ SZEWCZYK
Więcej informacji wkrótce...
Prof. JAROSŁAW SZYDŁOWSKI
Więcej informacji wkrótce...
Dr MACIEJ TAŻBIREK
Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Adiunkt w Kateterze i Klinice Pneumonologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach ŚUM. Kierownik Pracowni Polisomnografii w Kateterze i Klinice Pneumonologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jeden z grupy pierwszych w kraju badaczy i praktyków medycyny snu posiadający certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (PTBS) oraz sekcji zaburzeń oddychania podczas snu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTCHP) i European Respiratory Society.
Dr ANNA TUSZYŃSKA
Więcej informacji wkrótce...
Prof. ANNA ZAKRZEWSKA
Więcej informacji wkrótce...
Dr hab. LIDIA ZAWADZKA-GŁOS
Więcej informacji wkrótce...
Dr ANNA ZAWADZKA-KRAJEWSKA
Więcej informacji wkrótce...
Dr hab. IZABELLA ŁĘCKA
Dr hab. IZABELLA ŁĘCKA, członek zespołu Centrum Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; stopnie naukowe uzyskała w zakresie geografii medycznej, doktorat w ujęciu epidemiologicznym, habilitacja w ujęciu społecznym (z zakresu telemedycyny w krajach Afryki i Azji). Studia w Warszawie i Kairze, staż w Kent State University (USA); członek, a później kierownik badań terenowych w Egipcie, Turcji, Tanzanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Prof. KRYSTYNA MITOSEK-SZEWCZYK
Więcej informacji wkrótce...
Mgr ANNA KOCWA-KARNAŚ
Więcej informacji wkrótce...
Dr ŁUKASZ KMIECIAK
Więcej informacji wkrótce...
Mgr KAROLINA KRZYSZTOŃ
Więcej informacji wkrótce...
Dr DANIEL MALCZEWSKI
Więcej informacji wkrótce...
Mgr RAFAŁ MARUSIK
Więcej informacji wkrótce...
Dr n. o zdr. BEATA MIELAŃCZUK-LUBECKA
Więcej informacji wkrótce...
Mgr RAFAŁ PIAŚCIK
Więcej informacji wkrótce...
Dr ALEKSANDRA RATAJCZAK
Doktorantka w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Ukończyła studia medyczne w 2016. Od 2017 jest doktorantką w Klinice Alergologii i Pneumonologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzem rezydentem w trakcie specjalizacji z chorób płuc dzieci w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka licznych prac naukowych o tematyce zanieczyszczeń powietrza i ich wpływie na zdrowie.
Dr JAKUB STOLARSKI
Więcej informacji wkrótce...
Mgr AGATA ZDROWOWICZ
Więcej informacji wkrótce...
Zofia Burska
Studentka 6 roku kierunku lekarskiego. Od 2 lat członek Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM. Naukowo interesuje się problemem zespołu obturacyjnego bezdechu podczas snu oraz jego wpływem na choroby neurologiczne. Miłośniczka górskich wędrówek i muzyki klasycznej.
Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies. Akceptuję